Logga in
DÄCK FÄLGAR Varukorgen är tom KASSAN

VILLKOR

Priser

Alla priser som anges på våra sidor anges med moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser banköverföring till konto eller direktbetalning i butik. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Kvitton och Fakturor

Vid samtliga leveranser, postorder såväl som butiksköp, medföljer ett kvitto eller faktura. Kvittot är en originalhandling som ska förvaras på ett sådant sätt att den ej kommer bort.

Beställning

Alla beställningar som utföres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Notera att när du betalar med Bankgiro kan det ta upp till 3 arbetsdagar innan vi ser din betalning. Först när din betalning har noterats beställer vi hem din vara om vi inte har den i vårt lager.

Leveranstider

Normal leveranstid är 1-2 veckor vid ej lagervara. I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund om inte annat avtalas.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten eller Bussgods, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista och enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis tre till fyra (3-4) dagar från avsändandet. Vi ansvarar inte för leveranssvårigheter som beror på tredje part som till exempel leverantörer, speditionsföretag och liknande.

Felaktig eller utebliven leverans

Till samtliga kompletta aluminiumfälgspaket levereras erfoderligt monteringskit. Detta innebär att det medföljer 4st navringar (om det behövs) samt erfoderligt antal bultar/muttrar (om ej originalbultar/muttrar passar). Om du av någon anledning ej fått korrekt leverans av monteringskit, tag då omedelbart kontakt med oss. (gäller ej kampanjfälgar) Observera att vi inte betalar ut någon ersättning om du själv kompletteringsköper hos din lokala däckhandlare utan att först gjort avstämning med oss om detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i de fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med densamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Förändring av order

Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid förändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Kunden är i de fall vi effektuerat ordern i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken införskaffats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Ångerrätt

Du som privatperson har enligt distansavtalslagen 14 dagar ångerrätt på alla varor. Ångerrätten börjar gälla när du tar emot din vara. Varan ska vara i sitt ursprungliga skick för att ångerrätten ska gälla. Har du skadat någon av produkterna vid montering eller hantering kommer ersättning ej beviljas för den aktuella produkten. Returfrakt 800kr, eventuell administrationsavgift samt avmonteringsavgift (kompletta hjul) debiteras vid returer där ångerrätt är orsaken. Om köpet hävs innan den dag då ångerfristen utgått har konsumenten rätt att återfå hela beloppet för köpet av produkten eller tjänsten. Beloppet skickas tillbaka inom 30 dagar.

Ej utlösta postförskottspaket

I de fall beställd vara ej löses ut av beställaren debiteras tur och returfrakt samt postförskottsavgift, totalt ca 1.000 SEK. Sedvanlig påföljd vid utebliven betalning är inkassoåtgärder med därmed följande kostnader. Är varan dessutom specialbeställd äger vi rätt att debitera kostnader för tur/retur till våra grossister, monterings och demonteringskostnader.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Garantier

Fälgar har alltid ett års produktionsgaranti. Däck har alltid ett års produktionsgaranti. Om produkten under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin betraktas den som felaktig. Kunden har då rätt att (kunden kan dock ej ställa alla nedan nämnda krav samtidigt):

  1. Få produkten reparerad
  2. Få ersättningsprodukt av samma eller likvärdig typ
  3. Få avdrag på priset
  4. Återfå köpet

De fall då felet beror på:

  1. Olyckshändelse efter att konsumenten fått varan
  2. Vanvård
  3. Onormal användning
  4. Att kunden inte följt skötsel- och serviceanvisningarna

Så slutar garantins gällande.

Transportskador

Upptäcker ni att paketen är skadad, anmäl det direkt till budet och ta ej emot leveransen. Om du redan hunnit komma hem innan du upptäcker det, gör en skadeanmälan direkt och ta sedan kontakt med oss för information om hur du returnerar varan, du som konsument står inte för några kostnader alls vid transportskador och vi ser till att ni får varan ersatt.

Personer under 18 år

Endast myndiga personer äger rätt att beställa produkter från oss. I och med att du beställer produkter från oss garanterar du även att du är myndig eller äger förmyndares tillstånd.

Personskydd och dataskydd (privacy policy)

Genom att beställa produkter från oss så ger du automatiskt tillstånd till att vi sparar dina personuppgifter. Dessa uppgifter används endast av oss för att kunna skicka information till dig som vi tror du kan vara intresserad av. Uppgifterna kommer inte att säljas eller göras tillgängliga för annat syfte.

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Helbilsgodkännande

Många bilar har idag ett antal olika däcksdimensioner som bilen är typad och godkänd för. Information om detta finns i ditt registreringsbevis eller på en klisterlapp som ofta sitter vid främre bildörrens insida. För mer information hänvisas till bilprovningen eller till respektive bilmärkesrepresentant. Flera av våra paketerbjudanden (däck/fälg) avviker från bilens typgodkända och du tar själv ansvaret för dessa avvikelser då du handlar ett sådant paket från oss.

Montering och skötsel

Monterar dina fälgar med försiktighet så att inte fälgkorset dras snett och skadar kanten runt bulthålen. Använd gärna en gummihylsa eller tejpa kanten för att minimera skaderisken. Rengöring av aluminiumfälgar bör ske med vatten och fälgrengöring. Användning av starka rengöringsmedel kan orsaka finishskador. Självförvållade skador på grund av felaktig rengöring eller montering omfattas ej av fabriksgarantin.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.Allmänna villkor för däckhotell

Dessa villkor gäller i fråga om hjulförvaring mellan er som kund (”Kunden”) och Vanessas Däck AB där ni skiftar era hjul (”Vanessas Däck AB”).

Skiftesperioder och förvaringstid.

Skiftesperiod för sommardäck är 15 mars - 5 maj. Skiftesperiod för vinterdäck är 15 oktober – 5 december. Vanessas Däck AB åtar sig att förvara hjulen från inlämning fram till och med den skiftesperiod som infaller först därefter (”Förvaringstiden”).

Vanessas Däck ABs ansvar och åtagande.

Under Förvaringstiden säkerställer Vanessas Däck AB att era hjul förvaras tryggt och försäkrat. Vanessas Däck AB ansvarar dock ej för eventuella repor och skador på fälgar som finns vid inlämnandet. Mönsterdjup och hjulens skick kontrolleras någon gång under Förvaringstiden och ni meddelas om hjulen har brister. Vanessas Däck AB meddelar er när det är dags att skifta eller hämta hjul.

Kundens ansvar.

Kunden är skyldig att lämna sina fullständiga och korrekta kontaktuppgifter till Vanessas Däck AB och vid förändrade kontaktuppgifter omedelbart meddela Vanessas Däck AB de nya kontaktuppgifterna. Om äganderätten till hjulen övergår från Kunden till någon annan, ska Kunden informera Vanessas Däck AB om de ändrade ägarförhållandena och lämna den nya ägarens kontaktuppgifter till Vanessas Däck AB. Brister Kunden i att informera Vanessas Däck AB enligt ovan ska Vanessas Däck AB hållas fri från ansvar för skada som uppkommer som en följd av Kundens brist. Detta innebär bland annat att Vanessas Däck AB inte är skyldig att ersätta Kunden för sålda eller kasserade däck i det fall felaktiga kontaktuppgifter gjort att meddelanden från Vanessas Däck AB inte kommit fram till Kunden, vilket i sin tur har inneburit att Kunden har missat att hämta ut sina hjul. Kunden är skyldig att föra över skyldigheterna och rättigheterna i dessa allmänna villkor och vad som annars avtalats mellan Kunden och Vanessas Däck AB till den nya ägaren om äganderätten till hjulen övergår från Kunden till någon annan.

Ej uthämtade hjul.

Hämtas hjulen inte ut inom Förvaringstiden har Vanessas Däck AB rätt att i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats sälja eller på annat sätt göra sig av med hjulen.